Stichting SOS Zoetermeer is druk bezig om aan de nieuwe regels, voor stichtingen met een ANBI status, te voldoen. Vanaf 1 januari 2014 vind u op onze website alle informatie met betrekking tot ANBI en de Stichting SOS Zoetermeer. Wij zijn ons bewust van de nieuwe regels en richten ons op de volgende aanpassingen in onze stichting en onze online omgeving:

 • Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam;
 • KVK en/of RSIN nummer.
 • Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling;
 • Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;
 • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;
 • Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders, met uitzondering van:
  • Namen van bestuurders van kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige orderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd,
  • Namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek van de instelling ontheffing verleent omdat is aangetoond dat publicatie van deze namen een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van deze bestuurders of van hun familieleden;
 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;
 • De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting.
 • De informatie uit de voorgaande bullet moet telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt. Vanaf 1-1-2014 dient u de gegevens van 2012 te publiceren en op 1 juli 2014 moeten de gegevens van 2013 gepubliceerd zijn.
 • Dit wordt geregeld door een wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994. De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken indien een instelling in gebreke blijft de vereiste informatie op internet te plaatsen.