Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, bestanden en/of combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Stichting SOS Zoetermeer. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stichting SOS Zoetermeer is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. Divi thema door Elegantthemes.com, beheer, grafische vormgeving en huisstijl door Unievorm en de technische functionaliteit door WordPress.

Merken
Alle woord- en/of beeldmerken op deze op site zijn eigendom van Stichting SOS Zoetermeer of van de respectievelijke eigenaar van het beeldmerk of logo. Zonder schriftelijke toestemming van Stichting SOS Zoetermeer of de respectievelijke eigenaar is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken of logo’s. De opgenomen links naar andere sites en verwijzingen naar de informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Stichting SOS Zoetermeer draagt geen enkele verantwoording over de informatie of aanbiedingen die worden vermeld op deze sites of informatiebronnen.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Stichting SOS Zoetermeer niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Stichting SOS Zoetermeer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.